Mallorca Apòcrifa


Segle d'Or de sa llengo catalana;

Es Segle d'Or de ses lletres catalanes se va desarrollar a Valenci.

Com ès possible, que seguent Barcelona sa ciudat més important de sa Corona d'Aragó, s'època dourada de ses lletres catalanes se desarrollàs a Valenci?
Això ès com si es segle d'or de sa llengo espanyola, s'hagués desarrollat a Granada.

Valenci, al mateix que Balears, va rebre sa seva llengo i sa seva cultura de Catalunya. Tot i que sa conquesta de Valenci no va esser tan sagnant com sa balear, Valenci també va esser ampliament poblada per catalans.
Al menos, això ès lo que mos diu es catalanisme.

Tot i això ès ben curiós que es segle d'or de ses lletres catalanes, an es segle XV, no se va desarrollar a Barcelona.

També ès curiós que ets autors valencians d'aquesta època, no nomenin a sa llengo en que escriuen català, sinó valencià.

També ès curiós que autors catalans des segles XV - XIX, no nomenin català a sa llengo en que escriuen, sinó llemosí.

O que s'autor més famós de sa "llengo catalana", fos es mallorquí Ramon Llull.

Pareix esser que "un grup de comtats" des Nordest de sa Península Ibèrica, va conquistar an es moros i va repoblar sa Catalunya Sud i una part d'Aragó. Conquistà i repoblà totes ses Illes Balears. Conquistà i repoblà Valenci i un bocí de Murcia, ademés de part de s'illa de Sardenya. Sense descuidar el Sud de Fransa, lo que ells nomenen Catalunya Nord.

Realment sa capacidat de reproducció des poble català ès increible, sobre tot això, ¡ INCREÍBLE !

O pot esser, sa gran majoria de sa població, va seguir habitant a von va habitar sempre, i simplement se cambiaren uns senyors, ets àrabs, per altres, es catalans, aportant algo de població.
Mentres tant es poble nadiu, se va adaptar a ses noves circunstancis i an es nous senyors, lo mateix que va passar quan ets antics senyors, es visigots, foren substituíds pets àrabs.


Aquí teniu una mostra d'aquesta INCREIBLE repoblació catalana, a von mos xerra des senyor don Pròsper de Bofarull i Mascaró, director de s'Arxiu de sa Corona d'Aragó. Poreu comprovar sa manipulació catalanista sobre sa suposada repoblació catalana de Valenci.


Próspero de Bofarull, diario EL MUNDO
Havia d'esser es conservador i guardià de s'arxiu, tot i això va manipular es
documents, per que sa suposada repoblació catalana de Valenci fos molt major.
Com se sol dir, l'agafaren amb so carrito des gelats.
Amb tota seguredat es Segle d'or Valencià, se va alimentar des susbtrat cultural anterior an es catalans , Al-Àndalus, sa sociedat més avansada a sa Europa d'aquell temps.

Mentres an es segle X, es romans català se va desarrollant com un des diferents dialectes occitans, xerrats al Sud i es litoral mediterrani francés.
A Valenci aquet romans lo veim reflexat a ses "jarchas", que era romans escrit en alfabet àrab. Ses "jarchas" eren versos en romans, escrits an es final de poemes escrits en àrab.
Traducció de s'àrab

Ay mamá!,
meu al habib vay-se
e no més tornarad,
Gar, que faré yo, mamá?
no un bezyello lleixarad?
Ibn Lubbun, siglo XI
Texto en valenciano

Ai mamà!,
el meu amat se'n va
i mai mes tornarà
Digués, que faré yo, mamà?
ni un beset me deixarà?

Mentres en es territori que después serà Catalunya, es català se comensa a diferenciar lleument de sa llengo occitana, a Valenci ja existeixen autors valencians que creen poesia i lliteratura.


Al mateix que a Valenci, a Mallorca, un altra zona hereua de Al-Àndalus, i que va donar un personatge únic a sa Europa des seu temps, com en Ramon Llull.
Nascut a Palma 2 anys después de sa conquesta cristiana i format a Mallorca. Una terra que segons es catalanisme, va esser buidada de gent i repoblada amb pagesos catalans.
Es seus pares tot i que tenien casa a Barcelona, molt probablement eren originaris de Montpellier, que fugiren de sa persecució càtara.


literatura catalana a Valencia
Tirant lo Blanch. Wikipedia
Joanot Martorell mai va dir que escribís en
català sinó en valencià.
autor mes important literatura catalana
Ramon Llull a un manuscrit, any 1321. Wikipedia
Nascut i format a una illa a von tota sa seua població va esser asesinada o venuda com esclava, i repoblada per pagesos catalans.
I encara hei ha gent que segueix creguent aquest doi, sense atrevirsé a qüestionar res.


S'enorm complex d'inferioridat que sofreix Catalunya desde fa més d'un segle, ha fet que per crear un gloriós passat cultural que mai va existir, per tapar s'absoluta mediocridat que va suposar sa cultura catalana en es medievo i es renaixement, s'hagi apropiat des bagatge cultural de Valenci i de Balears, que si poren presumir d'haver hi deixat petjada a sa cultura europea d'aquell temps.

Diuen que s'histori l'escriuen es gonyadors. Però si ets un perdedor amb sos suficients dobbés per comprar renegats i traidors, i els hi poses a puestos estratègics, com a educació, política, medis de comunicació, justici... Podràs reescriure s'histori a sa teva convenienci.Gastronomia

Vestit pagès

Porc negre

Toponímia

Arquitectura


Arriba