Mallorca Apòcrifa


Presentació

Es mossàrabs de Mallorca, sa repoblació de Balears o s'origen de sa llengo mallorquina, són incògnites que encara no han estat aclarides. En aquest treball donarem llum sobre aquests i d'altres temes que a més d'un sorprendrà.
A 1972 un tal Pep Gonella va escriure una serie de cartes an es Diari de Mallorca, escrites en mallorquí sense fer servir sa gramàtica catalana. Això no va esser de s'agrat des catalanistes de Balears.
Des de llavors ensà, a tots aquells que no seguien sa normativa llingüística catalana els se diu gonelles.

Aquest treball s'ha fet sense seguir sa normativa catalana.
Però de totes maneres si qualcú se sent ofès o li desagrada llegir aquest treball en "mallorquí gonella", sempre ho pot llegir en castellà.

texto gonella
Una mostra d'escriptura fora de sa normativa catalanista, de s'any 1931. Com veis a Mallorca s'escrivia en bon mallorquí, i no en aquest català-barceloní que mos han imposat. grupodacciobalear.com (G.A.B.)


Próleg


ANTECEDENTS. (Resumiguent i simplificant).


Entre 1462 i 1472 succeix lo que se va nomenar guerra civil catalana, que va afectar a tota sa Corona d'Aragó. Europa deixava enrera sa foscor de sa Edat Mitja, i a Catalunya es comerciants volien canvis per adaptarsè a sa nova situació.
Deixant a una banda sa disputa entre el Rei Joan II i es Príncep de Viana (pare i fii), es problema de fons era s'enfrontament entre dos conceptes de sociedat, per una banda s'oligarquia (la Biga), que volia seguir amb sos seus privilegis, i per s'altra es mercaders (la Busca), que necessitaven canvis per adaptarsè a ses corrents europeas.
Finalment va gonyar s'oligarquia, i Catalunya se va sumir en segles de foscor i de mediocridat.


Entre 1640 i 1652 succeix sa Guerra dels Segadors a Catalunya, dins de lo que va esser sa Guerra des 30 anys a Europa.
S'oligarquia catalana se nega a aportar doblers o tropes an es Regne per afrontar sa guerra contra Fransa. Són enviades tropes castellanes i mercenaris a Catalunya pes conflicte amb Fransa. Sa població rural ha de mantenir ses tropes allí desplasades, lo que provoca gran malestar. S'oligarquia catalana utilisa aquest malestar per sublevar sa població contra es Regne, però lo que comensa essent una sublevació contra es Regne acaba extenguentsè a sa propi oligarquia catalana. Ets oligarcas catalans han perdut es control de sa situació i juren vassallatge a s'enemic d'Espanya, el Rei de Fransa, Luis XIII.
Ara ses tropes acantonades a Catalunya són franceses i sa situació pes pagesos ès encara pitjor que amb ses tropes de Castella. Es catalans, que se negaren mantenir s'exèrcit des Regne, ara han de mantenir ses tropes franceses. Des de Fransa arriben administradors i comerciants francesos amb més privilegis que es propis catalans. Aprofitant es malestar des poble de Catalunya, es Regne ataca i recupera es territori català. Felip IV d'Espanya jura ses lleis catalanes i s'indult a tots es perseguits, o sigui que, s'oligarquia catalana va seguir conservant es seus privilegis. Mentres, sa situació des poble de Catalunya queda molt pitjor que antes de sa sublevació.
Durant aquests esdeveniments se perd es Rosselló i d'atres territoris a favor de Fransa. Fransa anula qualsevol privilegi an es Rosselló i s'idioma català ès substituid pes francés.
S'estupidesa i s'egoisme de s'oligarquia catalana fa que se perdi es 20% des territori de Catalunya.

Pau Claris, principal responsable d'aquest desastre, es avui considerat un heroi per s'adoctrinada i ignorant sociedat catalanista.


En aquest vídeo porem comprovar quina ès sa vertadera causa de s'existenci des catalanisme.
D'una part en tenim an en Pérez Reverte i de s'altra a n'Agustí Colomines, un dets ideólegs des, "procés d'independenci", passin i vegin .


Entre 1701 i 1715 succeix sa guerra de succesió espanyola, que va enfrontar an es futur Felipe V d'Espanya amb s'Arxiduc Carlos. S'oligarquia catalana se decanta per s'arxiduc, que prometeix mantenir es seus privilegis.
Afortunadament pes poble de Catalunya, s'oligarquia va perdre. Sa política den Felipe V fa que es mercats des Regne de Castilla i d'Amèrica s'obrin pes comerciants catalans, lo que propiciarà un creixement econòmic impresionant. Mentres sa població catalana va tenir un creixement vegetatiu durant segles. En es pròxims cent anys sa població de Barcelona se multiplica per tres.

Actualment es moviment independentista català utilisa sa fetxa des 11 de setembre de 1714 per reivindicar sa seva voluntat de separarsè d'Espanya. Una de ses seves frases preferides ès que, "Catalunya va lluitar i va combatre fins s'últim moment en defensa de ses seves llibertats pàtries". Donant a entendre que lluitaven per s'independenci de Catalunya.
Sa realidat ès que durant aquells esdevaniments, a 1714, s'autoridat de Barcelona va emetre un bàndol cridant a sa població de Barcelona a "Derramar gloriosamente su sangre y vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España". Lo cert ès que a Barcelona no domés lluitaven tropes de Catalunya, sinó que hei havia tropes de diferents puestos d'Espanya, que eren partidaris de s'Arxiduc Carles.

Rafael Casanova, considerat avui un referent pes moviment independentista català, va esser en realidat un patriota espanyol que en cap moment va pretendre s'independenci de Catalunya, sinó que era partidari de una Espanya governada per s'Archiduc Carles. Quand va acabar sa guerra va continuar visquent a Barcelona treballant come misser fins sa seva mort a 1743.

Per més dades, documents o fets probats que se puguin aportar per desmuntar es discurs catalanista, tants d'anys de manipulació i adoctrinament des des sistema educatiu i en es medis de comunicació catalanistes, han fet que part de sa població de Catalunya se comporti com una secta, totalment incapas de questionar o dubtar des postulats independentistes.


En es segle XIX, Catalunya ès sa regió més pròspera d'Espanya, mentres bona part de la resta segueix sumida en sa miseri i s'endarrariment. Això fa que es sentimient de superioridat català i es despreci, sigui cada pic major cap an la resta d'Espanya.
Catalunya mai ha estat res per si mateixa, sa cultura catalana ha estat inexistent, o frega sa més absoluta mediocridat. A sa Catalunya pròspera des segle XIX surgirà un moviment nomenat la Renaixenxa, un moviment polític-cultural que intenta superar s'enorm complexe d'inferioridat que part de sa sociedat catalana sent cap a la resta d'Espanya.
Si s'histori i sa cultura d'Europa i des Mon, no se poren entendre sense Espanya. S'histori des Mon i d'Europa se poren entendre perfectament sense Catalunya. Estar a s'ombra d'un des major imperis de s'humanidat, vengut a menos, era difícil de suportar per sa rica i acomplexada sociedat catalana.

Se comencen a construir es fonaments des catalanisme. Com s'histori cultural de Catalunya no supera sa mediocridat, s'apropien des bagatge cultural de Valenci i de Balears, que sí poren presumir de cultura propi, integrant aquests territoris en uns imaginaris paísos catalans que mai varen existir. I s'intenta fondre ses diferentes llengos que se xerren an aquests territoris en una sola, nomenada català, fins ara inexistent.

Se fa servir es porer econòmic de Catalunya per imposar una llengo, es català barceloní, a Valenci i Balears que mai ha estat propi d'aquests territoris. S'ha imposat una versió historica manipulada i falsa per engrandir Catalunya i lo català, mentres s'histori propi de Valenci o Balears ès ignorada o despreciada. I per això han utilisat es porer econòmic catalanista per colocar a lacais, a sa política, s'educació, medis de comunicació... Que durant molts d'anys han manipulat aquestes sociedats per adaptarlès an ets interesos des catalanisme.

Des d'aquestes pàgines anam a intentar donar llum sobre aquestes manipulacions i falsedats que han convertit sa sociedat balear en una sociedat ignorant des seu impresionant passat, enfosquit per tants d'anys d'adoctrinamient a ses aules i a medis de comunicació, an es servici d'interesos catalanistes.


A pesar de que es catalanistes mos afusellin continuament amb sos seus "lloriqueos" sobre sa pèrdua de drets a 1714, sa realidat ès ben diferenta. Si Catalunya ès ara, o era, sa regió més rica d'Espanya, ès en bona part perque durant més de 2 segles ha estat cresquent a costa de la resta des país. Es creixement econòmic de Catalunya en aquests 2 segles té un nom, i ès: ARANCELS.
En aquest video Jesús Laíz presenta es seu llibre "El privilegio catalán". (intenta vèurelo fins es final, ès molt interesant i aclaridor).


Catalunya té en aquests moments un ampli sistema de govern autònom. Entre d'altres competencis, compta amb sa seva propi policia, controla tot es sistema educatiu i es sistema sanitari.
Durant aquests 40 anys d'autonomia, ha utilisat es sistema educatiu per manipular i adoctrinar an es nins (vídeo). Ha utilisat grans cantidats de doblers per fidelisar es més importants medis de comunicació de Catalunya. Compta amb una televisió, TV3. Que hauria de esser sa televisió de tots es catalans, però que ès utilisada descaradamente per fomentar s'independentisme. Una televisió amb un presupost anual de més de 300 millons d'euros i que domés representa a menos de sa mitat de sa població de Catalunya. Mentres es seu sistema sanitari sufreix carencis des de fa anys, unas carencis que han ocasionat que moltes de persones hagin mort per falta d'atenció sanitari i per sa dilació en ses probes de diagnòstic.
Són ses morts silenciades, són ses víctimes colaterals des procés d'independenci, La Revolució dels Somriures.

Es procés d'independenci a Catalunya ha ocasionat que moltes de familis i amistats de molts d'anys, se rompin.

Això que ets independentistes catalans nomenen "La revolució dels somriures", ès en realidat odi, pur ODI a tots es que no forman part des pensamient únic catalanista.
Aquest matrimoni d'andalusos mos conten com sa seva famili està rompuda per s'odi independentista.


Una part de sa sociedat catalana, adoctrinada i fanatisada, té coartada, i en part atemorida (tot i que això està canviant), a s'altra part de sa sociedat catalana. Hem tengut que veure videos vomitius de propaganda i victimisme independentista, vídeos vomitius com aquest. Sa realidat ès que pasetjar amb una bandera independentista per Catalunya ès lo més habitual, però si mostres una bandera espanyola corrs es risc de sofrir insults i inclús agresions físiques.

Es règim catalanista ha estat molt eficàs internacionalisant es conflicte catalanista. Per lo qual han invertit millons d'euros, que s'haurien d'haver emprat en millorar sa calidat de vida des ciutadans de Catalunya, en:
- Obrir embaixades a diferents paísos.
- Contractar grups de presió internacional per manipular s'opinió pública d'altres paísos.
S'han trobat documents que proben que es suport de personatges com Julian Assange o Yoko Ono a sa causa independentista catalana no va esser ni espontani ni desinteresat.
- Han creat moviments interns que se dediquen a desestabilisar Catalunya, tallant carreteres, feguent manifestacions, agredint verval i físicament a tot grupo o persona que opini diferent d'ells, no deixant que expressin sa seva opinió...
Mentres ells se mostren come víctimes davant s'opinió pública internacional.
Tot això ajudat i finansat directa o indirectament pes Govern de Catalunya.


Aquest adoctrinament està feguent que se donin situacions a Catalunya que recorden lo pitjor de s'Europa des segle passat.


Tot aquest odi i manipulació ès lo que des de Catalunya volen exportar a Valenci i Balears.
Des d'aquestes pàgines intentarem donar una visió molt diferenta de lo que en es nostro politisat sistema educatiu ensenyen an es nostros al·lots. No porem deixar que aquest odi i manipulació destruesqui sa nostra sociedat balear, una sociedat balear que ja se troba en perill.En es segle X es musulmans conquisten ses illes i romandran en elles durant 300 anys.
Hei ha petjada mossàrab a Valenci amb 500 anys de dominació musulmana i a Granada amb casi 800 anys, no obstant això a Balears pareixen no haver hi existit mai. Però vorem que si que els hei havia.
Durant sa dominació musulmana, a diferents puestos de sa Península, s'hi troben textos en llengo romans escrits en alfabet àrab (jarchas), però a Balears no s'hi han trobat. O pot esser no s'han cercat, sa nostra Universidat no pareix tenir molt d'interès sobre es periode musulmà, tal vegada perque podrien descobrir veritats incomodes?

Balears també tenia sa seva propi llengo romans antes de s'arribada des musulmans, que va esser sa que varen utilisar per comunicarsè amb en Jaume I i ses gents que amb éll varen venir, i aquí ho demostrarem


A 1114 un exercit format per tropes de la República de Pisa (Itàlia) i des Comdat de Barcelona prenen Mallorca arrasant i saquetjant Palma (Madina Mayurka).
A 1229 En Jaume I conquesta Mallorca, tornant arrasar i saquetjar sa ciudat de Palma.
Durant aquests esdeveniments se varen perdre molts de documents i d'informació que poria haver donat llum sobre sa sociedat de sa Mallorca musulmana.

Apòcrif significa fals, suposat o fingit.

Vos convit a llegir aquestes pàgines i después jutjau quina ès s'histori apòcrifa de ses Illes Balears.


pages amb roma, moro, i cristia
S'histori no va donant bots, com es catalanisme mos vol fer creure. Arribaren es moros i poblaren totes ses illes de moros, arribaren es catalans i buidaren ses illes per poblarlès de bons catalans. Aquesta versió de s'histori absurda i infantil, ès sa que hem tenguda que escoltar durant tants d'anys. Sa realidat ès més complexa i molt més interesant.

Es catalanisme s'ha convertit en qualque cosa parescuda a una religió. Una doctrina simplista, per que es poble la se pugui empassar sense problemes, i aquells que no creuen, o són es despreciable enemic (es fatxes espanyolistes), o són ouvelles descarriades que encara no han entès es missatge (es paletos gonelles), an es que s'ha d'atreure a sa guarda.
Té es seus propis miracles, si es cristianisme té es miracle des pans i es peixos, es catalanisme té es miracle de sa repoblació catalana. Nigú mos explica de von surtiren tants de catalans, però dubtar d'això ès pura blasfemi.

Lo cert ès que después de sa conquista cristiana i convertirsè en regne independent a 1276. Aquestes illes, suposadament poblades per pagesos catalans, en sa seva inmensa majoria, analfabets i sense formació:
- Donen a sa cultura europea i mundial un personatge únic com en Ramon Llull.
- Són des primers pobles des Mediterrani a comerciar amb Englaterra i Flandes.
- Envien vàries expedicions de exploració i conquista a ses Illes Canaris, a von anys més tard fundaran es primer Bisbat.
- Creen una de ses escoles cartogràfiques més importants d'aquell temps.
- Són es primers europeus en arribar a ses aigos des Riu Senegal, més de 100 anys antes que Portugal.
- I possiblement, varen esser es primers europeus a circunnavegar Àfrica, junt amb sos genovesos.

Mentres que Catalunya, sa suposada mare patria des balears, durant aquest periode, tant cultural com cientificament, no representa absolutament RES a s'escena mundial, domés militarment i dedins sa Corona d'Aragó pot tenir qualque notoriedat.


Es Regne de Mallorca se poria haver convertit en cosa parescuda a sa República de Gènova o a sa República de Veneci. Però aquest curt periode de llum, terminà quand el rei legítim de Mallorca, Jaume III, ès deposat i mort per ses tropes del rei d'Aragó, Pere IV.
Es Regne de Mallorca se converteix pràcticament en botí de guerra, ès obligat a contribuir a ses nombroses guerres de sa Corona, ses seves arques són buidades i sa seva flota casi desapareguda. Per decret real Balears passa a formar part de Catalunya (Privilegi de Sant Feliu De Guíxols).
A partir d'aquí comensa una època de foscor i de miseri, que serà sa llavor de ses futures revoltes pageses. Però això ès lo que an es catalanisme no l'interesa que se sàpiga.

Ara en es colegis de Balears s'ensenya an ets alumnes a ignorar sa seva propi histori i a despreciar tot allò que ès propi de Balears, com sa seva propi llengo, i tot allò que pugui diferenciarlòs des catalans, tot allò que pugui posar en perill sa construcció de la Gran Catalunya, lo que ells nomenen paísos catalans. Estan educant an es futurs ciudatans de la Gran Catalunya, un territori que tendrà sa llengo de Catalunya, s'histori de Catalunya i que defensarà ets interesos de Catalunya.
Per això en es colegis de Mallorca, en lloc d'ensenyar an ets al.lots a sentirsè orgullosos d'esser mallorquins o balears, motius tenen sobrats per això, els se diu que són, "catalans de Mallorca".


En referenci a sa catalanidat de ses Balears, molts en som ets habitants de aquestes illes, que mos entemem que hei ha coses que no quadren.

Segons sa versió oficial, sa catalanista, es 31 de Decembre de 1229 el Rei En Jaume I manant un exèrcit català va entrar a Palma (Medina Mayurka), matant a milers de mallorquins musulmans.
Es musulmans quen varen sobreviure, fugiren o foren capturats i venuts come esclaus. Sa població musulmana indígena havia pràcticament desapareguda. I ses illes foren repoblades per catalans.

No obstant això, an aquest últim paràgraf hei ha coses que no encaixan. Es com si provàssim posar una pesa d'un puzle que no encaixa be, a cops.

Si Mallorca se va repoblar amb catalans i pràcticament no hi quedaren musulmans, i es cristians natius eren inexistents.

Per què es noms des pobles i ciudats són casi tots musulmans o anterior a ells ?

Per què es còdex original des "llibre del Repartiment" està escrit en àrab?

Per què es vestit pagès mallorquí ès tan diferent des català ?

Per què ses cases pageses a Eivissa són tan diferentes a ses catalanes?

Per què a sa gastronomia mallorquina hei ha plats que no existeixen a sa catalana ?

Per què a sa llengo xerrada pes poble balear hei ha paraules i formes d'expresió que no existeixen en català ?

Sa caracteristica més important des xerrar des poble balear, ès s'article salat. Sa versió catalanista justifica això, diguent que es catalans que varen venir a Balears eren originaris del Empordà, a sa costa de Girona, a von encara avui queda qualque nucli poblacional que xerra d'aquesta manera.

Pensar que es repobladors de totes ses illes, varen venir molt majoritariament de Catalunya, i ademés d'un àrea concreta d'aquesta, pareix molt improbable, i si ademés tenim en compte que en tota aquesta zona de sa Catalunya feudal encara existien "els mals usos", amb sos que es senyor feudal impedia o dificultava que es seus serfs abandonassin ses seves terres, això simplement ès, absurd.

Hei ha un altra teoria més verosímil, que explicarem més envant.


Qualcuns poren pensar que això són detalls sense importanci. Però, de sa mateixa manera que per resoldre un delicte o un crim, són tots aquests detalls que pareixen sense importanci, es que proporcionen ses pistes que ajudaran a resoldre es cas.
Des d'aquestes pàgines investigarem aquests petits detalls, aquestes contradiccions que mos ajudaran, sinò a conèixer tota sa veritat, si a acostarmòs lo més possible an aquesta.

Esper que aquest treball vos resulti interesant.


Vull dedicar aquest treball a n'Álvaro Santamaría, es millor professor d'histori que ha tengut s'Universidat de ses Illes Balears (UIB).
A un temps en que es catalanisme comensava a enfosquir tot es sistema educatiu balear, es professor Santamaría se va sebre mantenir an es marge i donar una visió objectiva d'una de ses èpoques més impressionants de s'histori de Balears.
Quand es professor se va jubilar, va córrer es champan pes passadissos de sa UIB.
Ara, amb tot es sistema educatiu politisat i catalanisat, s'hi troba a faltar a educadors independents que s'atrevesquin a dissentir des pensament únic. Pes contrari, tenim personatges a sa nostra UIB que pareixen professar un gran amor per Catalunya i lo català, i un gran despreci per Mallorca i lo balear.
Com es professor Santamaría deia a una entrevista:

"Pienso que las sociedades que olvidan, menosprecian, instrumentan o manipulan su legado histórico, desatienden sus peculiaridades lingüísticas y las someten a procesos de "normalización", erosionan la identidad de su habla al asumir dicciones extrañas. Sin embargo, las experiencias del pasado prueban que las identidades arraigadas (y la balear lo es), aunque sean sometidas a prácticas institucionales de "normalización, se conservan vivas, aunque sea en vivencias precaria y marginada y, en el decurso del tiempo, tras la ventolera institucional normalizadora, resurgen con brío."
xerrammallorquimaicatala.blogspot.com.es


Esper que aquest treball sigui un punt de llum en sa foscor i en s'ignoranci en que s'adoctrinamient catalanista ha sumit a sa sociedat balear.

No se pot mentir a tanta de gent durant tant de temps.


Arriba