Mallorca Apòcrifa


Toponímia

A un territori com Balears, conquistat per ses tropes catalanes, que assessinaren a sa mitat de sa seva població i s'altra mitat varen vendre come esclava. I que va esser repoblat per catalans, que mos varen dur sa seva llengo i sa seva cultura.

Ès ben curiós que no hei hagi una Nova Girona o una Nova Barcelona. Pes contrari, es noms de ses ciudats i pobles més importants son d'origen àrab o anterior a ells (Muro, Montuiri, Manacor, Inca..), veim noms de pobles cristianisats com Sant Joan, Santa Eugeni, Sant Vicens ... Però cap que mos recordi s'origen català des nous pobladors. (Ja sé que Santa Eugeni te es seu nom per Bernat de Santa Eugeni, me referesc a una població amb so nom d'una altra).
Si repassam tot es litoral i interior mallorquí, no trobam cap nom que recordi a Catalunya, al menos jo no ho he trobat. Lo poreu probar voltros mateixos amb so google maps, si voleu.
Però lo curiós ès que si repassam es litoral de Girona, si quen trobarem referencis a Mallorca. Ès una casualidat, o ès qualque cosa més.

En canvi, quand es conquistadors espanyols o anglesos arribaren a Amèrica, batiaren es territoris que conquistaven i poblaven, amb noms que recordaven es seu lloc d'origen (Madrid, Guadalajara, Toledo, Nova Anglaterra, Nova York...).

Pot esser, s'histori que mos ha contada es catalanisme no s'ajusta a sa realidat, per diro de qualque manera.

Pot esser, aquí va passar com a la resta d'Espanya, a von es territoris reconquistats, seguien tengent principalment es mateixos pobladors que tenien quand arribaren ets àrabs, simplement cambiaren uns senyors per altres, aportant algo de població, i sa majoria de ciudats i pobles varen seguir nomenansè com se nomenaren sempre.


Distritos de la Mallorca musulmana. Wikipedia
Divisió territorial durant sa dominació musulmana de Mallorca.

Wikipedia.
Porem veure com sa majoria de ses poblacions han conservat es seu nom.

Aquí un interesant enllas "La toponimia mozárabe balear". Realizat per Alvaro Galmés.


Gastronomia

Vestit pagès

Arquitectura

Segle d'OrArriba