Mallorca Apòcrifa


Vestit pagés

Es vestits regionals masculins de ses Balears, presenten una clara diferenciació.


Mentres que a Eivissa es seus vestits regionals masculins són parescuts an es catalans, tot i que domés sia per sa barretina (capell).
Es vestit femení ès una cosa ben diferenta.


Vestit tradicional dona d'Eivissa. www.canplanells.com

Vestit tradicional dona de Catalunya. www.pinterest.cl

Vestit tradicional dona de Mallorca. www.pinterest.es
Com poreu veure es vestit tradicional de dona d'Eivissa no se pareix en res an es de Catalunya o an es de Mallorca
Vestit tradicional dona de Eivissa. www.canplanells.com

Vestit tradicional dona de Tunísia. www.pinterest.es

Vestit tradicional dona de Líbia. www.pinterest.co.uk
Pot esser es vestit femení eivissenc sigui part de s'herenci musulmana, o pot esser aquest vestit sigui part de s'herenci fenici de tot aquest territori. Lo que ès segur ès que no té absolutament res a veure amb Catalunya.

Sa conquista catalana d'Eivissa va esser un altra matansa, a von probablement sa majoria d'homos foren assessinats i es que quedaren foren esclavisats. Com mos diu en aquest article des Diario de Ibiza, "sa despoblació va esser tan gran que se varen haver de fer campanyes de repoblació amb gents vengudes de Tarragona".
Tot i això recordem que a Eivissa s'utilisa es xerrar salat, com a ses altres Illes Balears, cosa que evidentement no ès compartida amb Tarragona. I s'arquitectura eivissenca no té absolutament res a veure amb Tarragona o la resta d'illes. Probablement va venir gent des de Tarragona, en sa seva gran majoria homos, que se mesclaren amb ses dones eivissenques. Unes dones que conservaren sa seva llengo romans eivissenca i cultura, i la varen transmetre an es seus fiis.
De sa mateixa manera que actualment, es fiis de dones d'Eivissa o de la resta de Balears, casades amb homos de qualsevol lloc de sa Península o de s'extranger, que han estat educats per ses seves mares i pradines, han absorbit sa cultura materna com pròpia, mentres sa cultura des seus pares, en sa majoria des casos, ha estat vista come cosa extranya a ells.
Dama d'Elx, a Alacant.
Mirau es seu collar. Museo Arqueológico NacionalDama de Baza, a Granada.
Mirau es seu collar i ets anells des seus dits. Poreu ampliar s'imatge o anar a s'enllàs. Museo Arqueológico Nacional

Dama oferente, a Albacete.
Mirau es seu collar i ets anells des seus dits. Observau es davantal a sa seva cintura. Poreu ampliar s'imatge o anar a s'enllàs. Wiki

Ses tres imatges són d'origen íber. Sa relació des poble íber amb fenicis i cartaginesos se remunta a segles antes de Crist.
Es cartaginesos, que eren un poble d'origen fenici que se va establir a Cartago, a s'actual Tunísia, tenien es seu nucli d'influenci a tot el Nort d'África, el Sudest de sa Península Ibérica i ses Illes Balears.
Vos pareix una coincidenci, o ès qualque cosa més?vestido mujer Ibiza
Vestit tradicional dona d'Eivissa. www.canplanells.com
dama oferente
Dama oferente. Cultura íbera.
Wiki
Observau es collars a ses dues imatges. Sa forma des collar superior i s'inferior, mirau sa forma romboide des penjans des collar inferior a ses dues imatges. Mirau es devantal i es seus plecs, ets anells des seus dits... Jutjau voltros mateixos
A Mallorca i Menorca aquest vestit ès totalment diferent. Aquest vestit no tan sols ès es des balls regionals. Era es vestit pagès, que fa menos de 100 anys encara se feia servir.

No fa falta tenir molta d'imaginació, per entemermòs de lo molt que se pareix an es vestit que fan servir es moros a ses festes de moros i cristians an es llevant valencià.

Per qué una illa repoblada per catalans, o amb una població majoritariament catalana, utilisaria aquesta vestimenta tan diferenta a sa pagesa catalana?
Sa resposta ès molt simple, sa repoblació catalana ès una farsa que s'ha imposat an es nostro sistema educatiu a sang i foc, come dogma de fe. Ningú mos explica de von surtiren tants de catalans per repoblar Baleares, si 8 anys después també se va conquistar Valenci i suposadament també va esser repoblada per catalans, SI EN AQUESTES MATEIXES FETXES ENCARA S'EMETIEN CARTES POBLA PER REPOBLAR ZONES DE CATALUNYA, SIMPLEMENT ABSURD.
Com porien repoblar Balears i Valenci, quand no tenien població cristiana ni per repoblar sa propi Catalunya.

Varen venir pobladors des de lo que més tard seria Catalunya i des d'altres puestos. Va esser un goteig de persones durant un periode de més de 100 anys. Uns pobladors que simplement, foren reabsorvits per sa població nadiva.


campesino catalan
Pagesos de Vallfogona, Catalunya. www.laserraladalitoral.com
Com poreu veure es vestit pagès català i es mallorquí no se pareixen en res.

campesino mallorquin
Pagès mallorquí. www.paraisobalear.com
Fa menos de 100 anys encara se feia servir aquesta vestimenta.fiesta moros y cristianos
Festa de moros i cristians d'Alcoi. www.todocoleccion.net
Com veis es moros d'Alcoi, a Valenci, usaven un vestit molt parescut an es mallorquí.
Jutjau voltros mateixos.
Aquí vos deix dos enllasos a von porer veure es vestits típics de Mallorca i de Catalunya de fa 100 anys. www.paraisobalear.com y SD_100AnysVestits, per que pogueu comparar si voleuGastronomia

Arquitectura

Porc negre

Toponímia

Segle d'OrArriba